Chi tiết bài viết

Bộ GTVT ban hành Quy chế công khai kết luận thanh traNgày đăng: 10/07/2017

Bo GTVT ban hanh Quy che cong khai ket luan thanh tra - Anh 1

Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà công bố Quyết định thanh tra một đơn vị trong ngành GTVT

Bộ GTVT vừa ban hành Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ GTVT. Theo Quy chế này, kết luận thanh tra của Bộ GTVT phải được công khai theo quy định tại Quy chế và các quy định khác của pháp luật , trừ những nội dung trong kết luận thanh tra có liên quan đến bí mật nhà nước. Nội dung kết luận thanh tra được công khai phải đưa ra được những ưu điểm, vi phạm phát hiện qua thanh tra; kiến nghị xử lý hành chính, kinh tế, hình sự và các kiến nghị khác theo quy định của pháp luật .

Nên đọc

Bo GTVT ban hanh Quy che cong khai ket luan thanh tra - Anh 2

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói gì sau kết luận thanh tra Đồng Tâm?

Về hình thức công khai, Quy chế quy định công khai tại cuộc họp do Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc người được ủy quyền chủ trì với sự tham gia của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngoài ra, tùy theo tính chất của từng cuộc thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành lựa chọn ít nhất một trong các hình thức, như công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ GTVT, công khai trên Trang tin điện tử của Thanh tra Bộ GTVT; yêu cầu đối tượng thanh tra niêm yết công khai thông báo kết luận thanh tra tại trụ sở của đối tượng thanh tra; thông báo kết luận thanh tra trên phương tiện thông tin đại chúng...

Thiện AnhCác bài viết khác

VẬN TẢI NGUYỄN GIANG

 Hotline: 0977 957 777